همايش هتل پارسيان اوين تهران

دوشنبه, 5 تیر 1402

در تاريخ 12 شهريور ماه با حضور عامليني از استان هاي البرز ، تهران و قم همايش منطق اي ظريف مصور در تهران ، هتل بين المللي پارسيان اوين برگزار گرديد .

همايش هتل پارسيان اوين تهران

دوشنبه, 5 تیر 1402

در تاريخ 12 شهريور ماه با حضور عامليني از استان هاي البرز ، تهران و قم همايش منطق اي ظريف مصور در تهران ، هتل بين المللي پارسيان اوين برگزار گرديد .

همايش هتل پارسيان اوين تهران

دوشنبه, 5 تیر 1402

در تاريخ 12 شهريور ماه با حضور عامليني از استان هاي البرز ، تهران و قم همايش منطق اي ظريف مصور در تهران ، هتل بين المللي پارسيان اوين برگزار گرديد .


تمام حقوق برای بازرگانی بذرافشان محفوظ می باشد |